POTPORNIZID
_

Analiza stabilnosti i dimenzioniranje potpornog zida

Program Potporni zid software, omogućava analizu stabilnosti, izračun i dimenzioniranje potpornih, obložnih, potporno obložnih i masivnih zidova sa ili bez konzole i sa ili bez sidara kao i različitih vrsta opterećenja i podzemne vode.  Prvi put u praksi moguća je analiza stabilnosti potpornog zida i kada je kut pokosa terena iznad zida veći od kuta unutrašnjeg trenja tla.

_

Moguća je i analiza stabilnosti zidova kod kojih je kut nagiba pokosa veći od kuta unutrašnjeg trenja prvog sloja tla. Svi zidovi mogu imati istovremeno i rasteretnu konzolu i sidra

ZAŠTO?
_

Zašto izabrati program PotporniZID ?

Programu za analiza stabilnosti i dimenzioniranje potpornog zida

Ovim programom moguće je izvršiti analizu stabilnosti i dimenzioniranje svih vrsta i oblika zidova kao

  • potporni zid
  • obložni zid
  • potporno obložni zid
  • masivni (gravitacioni) zid
  • potporni zid sa sidrima (do 4 redova sidara)
  • potporni zid sa rasteretnom konzolom
  • potporni zid sa kontraforama
PREUZMI
_

Demo verzija programa

Preuzmi demo verziju programa PotporniZID

Programom PotporniZID moguće je izraditi analizu stabilnosti i dimenzioniranje SVIH vrsta zidova bez obzira na oblik, dimenzije i vrstu opterećenja.

U Demo verziji programa Potporni Zid nije moguće mijenjati neke varijable, tako da je na primjer visina zida uvijek 7,2 m, debljina zida je 0,7 m i i slično.

O PROGRAMU
_

Za analiza stabilnosti i dimenzioniranje potpornog zida

Program PotporniZID je program s kojim je moguće izvršiti Analizu stabilnosti i dimenzioniranje potpornoga zida bilo kakvog oblika, dimenzija i vanjskog opterećenja na zid, ali je njegova prednost, u odnosu na druge, u cjelovitosti. Naime ulazni podaci obuhvaćaju sve moguće vrste i položaje opterećenja na zidove a zidovi mogu biti, od potpornog zida do masivnih zidova. Moguća je i analiza stabilnosti zidova kod kojih je kut nagiba pokosa veći od kuta unutrašnjeg trenja prvog sloja tla. Svi zidovi mogu istovremeno imati konzolu, sidra i kontrafore.